Studiemiddag Willem Blaeu

Didactische toepassingen in het VO

Je bent nu op mijn blog. Deze heb ik ontwikkeld toen ik studeerde aan mijn Master-opleiding. Op deze manier kon ik mijn voortgang laten zien aan mijn docenten. Onderstaand staat de les van deze middag.

Principe van Flipping the CLassroom is meer dan alleen filmpje kijken.

Opening:

1. Waar(voor) wil jij didactische toepassingen in je les inzetten?

Geef je mening op prikbord

2. voorbeeld van een docent in Nederland

Eerste Hulp bij …. Schermafbeelding 2015-02-17 om 09.57.04apps!

Doel: verschillende apps leren kennen die bruikbaar zijn voor  in de klas

ICT-idee (150 apps met beschrijving voor het onderwijs)

5 tops- ICT in de klas

1. Symbaloo (doel: verzamelen van alle apps) – DEMO

2. Kahoot / Socrative (doel: kort testen van kennis/vaardigheden) – DEMO  61155

Knipsel

3. Jing / Screencast.com (doel: snel filmpjes maken)

4. Popplet (doel: mindmapping digitaal)

5. welke apps / programma’s wil je leren kennen?

Opdracht:

Bekijk applets / programma’s:

Bedenk wat je ermee zou kunnen in de les:

– bruikbaarheid / toepasbaarheid bij vak

– didactische meerwaarde voor vak

– inzetbaarheid voor in de klas

Klaar? Bedenk wat voor app je zou gebruiken voor in de klas. Waar ben je op zoek naar?

Uitwisselingen van opdracht: formulier

Tip: zoek apps individueel uit in je sectie. Bespreek deze daarna, zodat je niet alles zelf hoeft uit te zoeken. Het bespreken van de ervaringen zorgt voor (nieuwe) ideeën.

Handboek voor gebruik van laptops/tablets in de klas

Advertentie

Demo E-klassen

Speciaal voor de collega’s van Willem Blaeu

Je bent nu op mijn blog. Deze heb ik ontwikkeld toen ik studeerde aan mijn Master-opleiding. Op deze manier kon ik mijn voortgang laten zien aan mijn docenten. Onderstaand staat de les van deze middag.

Het

Opening:

Welke veranderingen denk jij dat het gebruik van ICT / laptops kunnen bieden in de klas?

Flipping the Classroom: is niet alleen filmpjes kijken?

Geef je mening op prikbord

2. voorbeeld van een docent in Nederland

Eerste Hulp bij …. Schermafbeelding 2015-02-17 om 09.57.04apps!

Doel: verschillende apps leren kennen die bruikbaar zijn voor  in de klas

ICT-idee (150 apps met beschrijving voor het onderwijs)

1. Symbaloo (verzameling van alle apps)

2. Kahoot / Socrative (Quiz)

3. Jing / Screencast.com  (om te filmen/ opnames) voorbeeld

4. FLipboard (nieuws in beeld)

5. Popplet (mindmapping)

Opdracht:

Bekijk 1 app in drietallen.

Bedenk wat je ermee zou kunnen in de les:

– bruikbaarheid / toepasbaarheid bij vak

– didactische meerwaarde voor vak

– inzetbaarheid voor e-klassen

Klaar? Bedenk wat voor app je zou gebruiken voor in de klas. Waar ben je op zoek naar?

Uitwisselingen van opdracht: formulier

Tip: zoek apps individueel uit in je sectie. Bespreek deze daarna, zodat je niet alles zelf hoeft uit te zoeken. Het bespreken van de ervaringen zorgt voor (nieuwe) ideeën.

Handboek voor gebruik van laptops/tablets in de klas

La 4 afgerond!

LA 4 is …. optijd ingeleverd! 49 uren voor de deadline hing mijn paper LA4 in Natschool. Dat was mij nog niet eerder gelukt. Er zit zeker progressie in mijn ontwikkeling en mijn masterrollen. Het schrijven en lezen kostte mij veel minder tijd en moeite. Nu op naar LA5.2! Het euforische gevoel even vasthouden voor de laatste loodjes.

Het eindproduct van LA 4: la4-heimans-0749157-versie1-160314

3de ronde?

Beste Jeroen, Niek en medestudenten, 

Mogelijk hebben andere medestudenten ook een andere koers ingezet met het afronden van LA5.2. Ik red de eerste ronde niet. Ik wil graag mijn tweede ronde gebruiken voor de eerste mogelijkheid. Graag zou ik willen weten hoe het zit met een extra herkansing om la5.2 nog wel voor 1 september af te ronden en LA 0 dus ook nog te kunnen afsluiten. Wat zijn hier de regels van en wat is er mogelijk om wel af te studeren in dit schooljaar? 

Groet, Messalina 

 

LA 4 – part one

Beste lezer,

Graag feedback via het formulier voor de productbespreking van LA4. De inleiding, hoofdstuk 1 en een gedeelte van hoofdstuk 2 zijn tot nu toe feedbackwaardig. De overige informatie in het document zijn mijn aantekening om hoofdstuk 3 en de reflectie nog te gaan schrijven in de komende weken. Op naar 18 maart…

“Schrijven ging nog niet eerder zo gemakkelijk als bij de laatste paper”

Feedbackformulier-LA4-Messalina

la4-heimans-0749157-versie1-180214

 

 

 

 

Selectie (aan de poort) in het Hoger Onderwijs

Voor de paper van LA4 ben ik mij gaan richten op de trend ‘selectie aan de poort’. De lerarenopleiding wiskunde is een van de opleidingen binnen het hoger onderwijs die een hoge uitval aan studenten in het eerste jaar kent en vele switchers kent van en naar andere lerarenopleidingen. Daarom heeft de minister ingestemd om decentrale selectie toe te gaan passen. De opleidingen hebben daarin zelf de hand op basis van welke eisen de studenten (die zich aanmelden na 1 mei 2014) wel of niet toelaatbaar zijn. 

Ik wil gaan onderzoeken wat het voor opleidingen die (decentraal) selecteren aan de poort, specifiek de lerarenopleiding wiskunde, oplevert op korte en lange termijn? 

Op de blog van LA4 heb ik de vraag gesteld of anderen mogelijk bronnen hebben over mijn onderwerp. Deze te plaatsen op mijn prikbord (klik op de link en plaats meteen). 

De start van LA4

Laat ik het blog eens gaan gebruiken waarvoor het bedoeld is…

Het uitwisselen en delen van ideeën, opgedane kennis, ervaringen en (niet geheel onbelangrijk tijdens de opleiding) mijn producten. Ter voorbereiding van de eerste les van leerarrangement 4 is het globaal lezen van het blog van de opleiding een vereiste. Ten minste dat wordt op prijs gesteld. In de zin van goed voorbereid zijn is het halve werk. Het lezen van een blog ter voorbereiding van de eerste les blijkt voor mij geen liniear proces te zijn. Ik klik van links naar rechts om eigenlijk maar een ding te willen weten: Wat moet ik doen voor de eindopdracht? Zoals de woorden van Stephen Covey versterken: Begin met einde voor ogen. In het nieuwe boek ‘Opvoeden met Stephen Coveys 7 eigenschappen; Het boek voor ouders en leraren’ van Carla Luycx (2013) komt deze slogan duidelijk naar voren. Bij het lezen van de rubrics komen er meer vragen dan antwoorden in mij op. De weg naar deze rubrics lijkt weer net zolang als dat ik die bij de eerdere opdrachten tegemoet heb gezien. Gelukkig heb ik die paden naar de eindstreep (op tijd) kunnen gevonden.  Gelukkig zijn er meer wegen naar … de eindstreep.

Op het programma voor de eerste bijeenkomst op 7 januari staat het wereld café. Nieuwsgierig lees ik de werkvorm waarin we de verkenning van de maatschappelijke context van het onderwijs in diverse beroepscontexten gaan uitvoeren. Met mijn 11 jaren ervaringen in de horeca moet deze werkvorm voor mijn gesneden koek zijn. Met een gedekte tafel (met koekjes) zal er in subgroepen gesproken gaan worden over het rapport van de onderwijsraad (2013) en het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2013). Ondertussen zal er op de tafelkleden de visies van de subgroepen op de conclusies en uitdagingen van de twee rapporten worden geschreven. Ben ik nu meer nieuwsgierig wat voor tafelkleden en koek er worden geserveerd of raak ik geboeid door de twee artikelen? Ik waag me aan het leesvoer (met een bak koffie en koek).

De onderwijsraad (2013) spreekt in het rapport ‘Een smalle kijk op onderwijskwaliteit’ over de stand van het onderwijs in Nederland. De drie risico’s benoemt in de samenvatting bevestigen mijn beeld van het huidige onderwijs. Minimale visie en hoge prestatiedrang geven mij als docent niet het beeld wat ik zou willen doceren in de klas. Wat levert dit voor de leerling op in de klas? Het derde risico geeft antwoord op deze vraag. De leerling die niet goed presteren, voelt zich onzeker. Ook speelt sociale status nog steeds een rol bij de schoolkeuze. Door categorale klassen zijn de sociale verschillen groot. De Onderwijsraad (2013) stelt daar enkele uitdagingen tegenover: breder inzichtelijk, meer geprofessionaliseerd onderwijs met aandacht voor waardering en niet-cognitieve capaciteiten.

Inspelen op de maatschappelijke en internationale trends (Onderwijsraad, 2013) brengt de samenleving en het onderwijs dichter bij elkaar. Denk daarbij aan de inzet van ICT in de lessen en het verkleinen van de sociale scheidingslijn. De OESO verwoordt dit in de verschillende wereldwijde kernthema’s. In de conclusie van het rapport van de Onderwijsraad staat beschreven dat:

– de aandacht van meetbare prestaties staat boven aandacht voor bredere onderwijskwaliteit;

– de verhoudingen tussen schoolbesturen, schoolleiders, leraren en de overheid is niet in balans (Onderwijsraad, 2013, p. 20).

De vraag over het huidige onderwijs lijkt me dan ook reëel: Wordt de kloof tussen het onderwijs en samenleving verkleind op grond van de genoemde trends? In het rapport van WRR (2013) wordt de functie van het onderwijs in deze kloof beschreven. Een nadruk op talentmanagement (=zorgen dat de mogelijkheden van mensen maximaal tot ontwikkeling kunnen komen) kan een rol hierin spelen.  Het vertrekpunt is het individu, niet de klas an zich. Tijd- en plaatsonafhankelijk leren in een inspirerende leeromgeving met toepassing van ICT geven invulling aan het begrip talentmanagement. Toch wordt er gezegd dat het onderwijs in het PO en VO het goed doet. Met gemiddelde financiën wordt bovengemiddeld niveau behaald. Het MBO, HBO en universitair niveau zijn niet met elkaar te vergelijken.

Aandacht voor taal- en rekenbeleid staat hoog op de Nederlandse politieke agenda. Het centraal toetsen van deze twee vakken is in bijna alle opleidingsniveaus reeds ingevoerd. De referentiesniveaus voor deze toetsen zijn vastgesteld. De vraag die het op roept: Levert het meer toetsen ook een betere kwaliteit op?  Een van de speerpunten van de onderwijsraad is juist aandacht voor de onderwijskwaliteit in bredere zin. Daarbij moet de nadruk dus meer gelegd worden op vaardigheden (lees: 21st century skills). Een andere trend is de stijging van het bachelorrendement op de HBO en WO opleidingen. Maar is deze positieve trendlijn wel toe te schrijven aan de verbetering van het onderwijs (lees: meer toetsing)? In de conclusie van het rapport (Onderwijsraad, 2013) wordt dit toegeschreven aan de verscherping van het recht op studio financiën en de uitvoering van de langstudeerboete.

Opmerkelijk zijn de aanbevelingen in het rapport ‘Een smalle kijk op onderwijskwaliteit: Stand van educatief Nederland’ (2013). Deze lijken op sommige punten tegengesteld aan de huidige stand, maar vallen samen met de maatschappelijke en internationale trends (zie de aandacht voor taal- en rekenbeleid). Hoe gaat de overheid deze ‘cultuur’ binnen het onderwijs veranderen? Of gaat het onderwijs zelf ervoor staan om de overheid ervan te overtuigen dat de educatie ‘anders’ kan worden aangeboden?

 Alderik Visser (2013) spreekt in haar hoofdstuk ‘Marktfilosofie en onderwijsutopie: leraren tussen ‘leefwereld’ en ‘systeem’ in de onderwijscultuur. Zij stelt daarin de relatie tussen de marktwerking en de veranderende rol en positie van docenten centraal. Over de positie van de docent duidde WWR (2013) ook op. Een opvallend element was de economische positie van de docent. Het salaris is in de afgelopen 10 jaren niet meegegroeid in verhouding met de overige banen met hetzelfde niveau. Daarop blijft de docent nog 20% achter.

Visser (2013) streeft net als Evers & Kneyber (2013) naar een trendbreuk met een neoliberaal paradigma. Enkele statements uit het hoofdstuk van Visser zijn: Docenten zijn steeds vaker uitvoerders geworden van het beleid dat door schoolbesturen en schoolleiders wordt bedacht en lesgeven moet meer zijn dan ‘teaching to the test’. De scholen moeten zich niet de vraag stellen: wat moeten onze leerlingen bereiken, maar wat willen en kunnen wij met onze leerlingen bereiken? Vooral deze laatste vraag kan de kloof tussen het onderwijs en de samenleving verkleinen.

Ondanks de kritische noten (in plaats van koeken) over de huidige onderwijs(cultuur) blijf ik toch in het onderwijs werkzaam om aan de opkomende veranderingen een bijdrage te kunnen leveren. In ieder geval ambities genoeg om – net als Jelmer en Rene – zelf het heft in handen te nemen om het onderwijs een ‘twist’ te geven. 

LA 3 hangt…

Imagel

 

Ingeleverd…! 

 

Feedback vragen – La 3

Graag ontvang ik feedback op mijn hoofdstuk 1 en gedeelte hoofdstuk 2.

Vul een feedbackformulier in, zodat ik deze kan inzetten voor mijn peerreview. Mocht je ook de behoefte, tijd en/of zin hebben om opmerkingen in de tekst te plaatsen, dan graag op stijlfouten (te lange (kromme) zinnen of foutieve verwijswoorden).

la3-heimans-0749157

Alvast bedankt

 

gedicht “Taxonomie”

In de keuken van Freddy leren koken over een verband-diner

Vooraf een classificatie op een bedje van de taxonomie

Mannen gebruiken het zakmes met alle tools nog nie

Door vrouwen het  duizenddingendoekje in hierarchie

met smaken als visie en doelstelling een toetje van Romiszowski